רוק תויוכ
ספ -יקס תובידאב

תורוטרפמטל הפישח בקע תורצונ רוק תויווכ
םוח רזפמ רשא םדב ימוקמ רוסחמ םע בולישב תוכומנ


?םינבל םימתכ ועיפוה ךרועב םירוזא לעש דע רק ךכ לכ ךל היה םעפ יא םאה !רוק תויוכמ תלבס יזא ןכ םא
.םיילגרהו םיידיה תועבצאו םיינזוא ,םייחל ,ףאה הצק - ללכ ךרדב םה רוק תויוכל םיצופנה םירוזאה
.תועגפנ תומקרה - ןצמחב ימוקמ רוסחמ בקע - עגפנ רוזאהש עגרב
.תוקומע תויוכו תוויחטש תויוכ - רוק תויוכ לש םיגוס ינש םנשי
ןניא ולא תויוכ .ןתושימג לע תורמוש ויתחתמ תומקרה רשאכ רופא-בוהצ ןווג לבקמ רועה תויחטש תויוכב
(ןטב,יחש תיב)רתוי םח רוזאב רועל ותדמצה ידי לע עוגפה רוזאה םומיח ידי לע ןהב לפטל שי ךא תונכוסמ
תוצקב תועגופ ללכ ךרדב ולא תויוכ ,יעוצקמו ידיימ לופיט תושרודו הברהב תונכוסמ ןה תוקומע רוק תויוכ
עוגפה רוזאה ולא תויוכב .רביאה דוביאלו קמנל םורגל םיינוציק םירקמב תולוכיו םיילגרהו םיידיה תועבצא
.רועה לע תולבי עיפוהל תולוכי ןכ ומכ ,ןבל ןווג לבקמ רועהו םוחל ועבצ תא ךפוה
וז המיענ אל העפותמ רמשהל ידכ .םילוח תיבב לופיטל תידיימ עגפנה תא תונפל שי הז גוסמ תויוכב
יתוכיא אל דגב תשיבל- דרובונסו יקסל דעוימה יתוכיא דוגיב קרו ךא שובלל - הנוכנ הרוצב שבלתהל םכילע
יתועמשמ זרז איה תוביטר .שלוגה תעיזמ הבעתמש וא ץוחבמ תרדוח רשא תוביטרל ללכ ךרדב תמרוג
םרוג איה רשא חורל דימע תויהל דגבה לע ןכ ומכ .(ףוגה םוח תדירי) הימרטופיהו רוק תויוכ תורצוויהל
תויתוכיא םייברג תבירגו םימל תומוטא תויתוכיא תופפכ תשיבל .רוק תויוכ תורצוויהב ןכ םג יתועמשמ
,םינפ ,שארה תא תוסכל שי ףסונב ,שלוגה תואירב לע הרימשל םיינויח שובל ירזיבא ןה ולא תורתומ אל ןה
המיענ אל העפות ןניה רוק תויוכ םנמא .(שארהמ אוה שלוגה ףוג םוח דוביאמ תיצחמ)ראווצו םיינזוא ,ףא
.השפוחהמ ששח אלל תונהלו טקש שארב שולגל ולכות ןוכנ שובלל םתגאדש רחאל ךא

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ